Pravidla Techloop soutěže "Výzva 2 týdnů"

ZÁKLADNÍ PARAMETRY SOUTĚŽE A POŘADATEL SOUTĚŽE  

Předmětem tohoto dokumentu je úplná a jasná úprava pravidel („Pravidla“) soutěže „Výzva 2 týdnů s Techloop“ („Soutěž“). Tato Pravidla jsou jediným dokumentem, který závazně upravuje Pravidla Soutěže. Tato Pravidla mohou být změněna uveřejněním změny stejným způsobem, jako byl uveřejněn tento dokument.

Pořadatelem Soutěže je společnost LMC s.r.o., se sídlem Praha 8, Menclova 2538/2, PSČ 180 00, Česká republika, IČO: 26441381, společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. C 82484 („Pořadatel“).

DOBA A MÍSTO KONÁNÍ SOUTĚŽE 

Soutěž probíhá po dobu od zveřejnění výzvy na webu pořadatele https://techloop.io/ („Portál“) do dne uvedeném ve výzvě („Doba konání Soutěže“).

ÚČAST V SOUTĚŽI 

Účastníkem Soutěže může být pouze plně svéprávná fyzická osoba ve starší 18 let, která je daňovým rezidentem v některém členském státě EU, která splní všechny podmínky uvedené v těchto Pravidlech („Soutěžící“). 

Ze Soutěže jsou vyloučeny všechny osoby v zaměstnaneckém nebo obdobném vztahu k Pořadateli, a osoby těmto osobám blízké ve smyslu § 22 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů. V případě, že se Výhercem stane taková vyloučená osoba, výhra jí nebude předána a Pořadatel podle svého uvážení může výhru postupem podle těchto Pravidel poskytnout dalšímu Soutěžícímu, který splnil veškeré podmínky účasti v Soutěži, případně ji použije k jiným účelům.

Do Soutěže budou zařazeni a Výherci se mohou stát pouze ti Soutěžící, kteří splní všechny stanovené podmínky Soutěže. Pořadatel si vyhrazuje právo kdykoli dle svého uvážení posoudit splnění stanovených podmínek Soutěže jednotlivými Soutěžícími a Soutěžící nesplňující podmínky uvedené v těchto Pravidlech dle své úvahy ze Soutěže vyloučit.

Pořadatel má výlučné právo posoudit splnění stanovených podmínek Soutěže jednotlivými Soutěžícími. Pořadatel je oprávněn s konečnou platností vyloučit Soutěžícího v případě, že bude mít podezření, že Soutěžící dosáhl výsledku v Soutěži podvodným jednáním nebo jiným jednáním, které je v rozporu s dobrými mravy a je způsobilé ovlivnit výsledky Soutěže, jakož i případně jednáním, které je zjevně zneužívající. Toto rozhodnutí o vyloučení Soutěžícího je konečné, bez možnosti odvolání.

Mechanika soutěže

Soutěžící se do Soutěže zapojí tak, že v Době konání Soutěže publikuje na Portálu v komentáři pod příspěvkem, kde byla Soutěž oznámena (“Soutěžní příspěvek”) svůj komentář, v kterém stručně popíše svůj záměr, jak by použil vlastních IT schopností na věc, kterou vždycky chtěl/a udělat (ale nebyl na to čas) v období 2 týdnů.

Následně ještě Soutěžící musí napsat Pořadateli potvrzení, že splňuje základní podmínky účasti v soutěži, aby mohl být případně vybrána/vybrána jako vítěz. Těmito základními podmínkami jsou být starší 18 let, být daňovým rezidentem v některé ze zemí EU a nebýt zaměstnancem LMC s.r.o. či rodinným příslušníkem zaměstnance LMC s.r.o. Napsat toto potvrzení může buď přímo v Soutěžním příspěvku anebo soukromou zprávu e-mailem na adresu filip@techloop.io. Účastník soutěže musí stále splnit kompletní podmínky účasti v soutěži viz oddíl Účast v soutěži výše.

Počet Soutěžních příspěvků na 1 Soutěžícího není omezen.

Výherce bude vybrán tak, že Pořadatel vybere právě 1 vítězný Soutěžní příspěvek, který bude podle jeho vlastního hodnocení nejlépe odpovídat zadání pro Soutěžní příspěvek v předchozím odstavci (“Výherce”). 

Výherce vyhlášený na Portálu musí pro získání výhry kontaktovat organizátora soutěže na e-mailové adrese filip@techloop.io, aby sdělil potřebné údaje a dohodl se s Pořadatelem na dalším postupu, a to nejpozději do 2 týdnů od jeho vyhlášení, jinak nárok na výhru zaniká a Pořadatel může naložit s výhrou dle svého uvážení, např. zvolit jiného Výherce a předat mu výhru namísto původního. Soutěžící, kteří Výhru nezískali, nebudou nijak vyrozuměni.

Výhra bude Výherci předána převodem na bankovní účet, a to na základě podpisu předávacího protokolu způsobem a v čase určeném Pořadatelem, nejpozději však do 30 dnů od podpisu předávacího protokolu. V případě, že se Výherce nedostaví na místo určené Pořadatelem včas, Pořadatel zašle Výherci upozornění, v němž určí náhradní termín. Pořadatel provede nejvýše dva pokusy o předání výhry, resp. podpis předávacího protokolu. Pokud Výherce neposkytne Pořadateli požadované údaje za účelem předání Výhry nebo se nedostaví k předání výhry ani ve druhém určeném termínu, nárok na uplatnění výhry mu zaniká. V případě, že se uvedeným postupem nepodaří předat Výherci výhru, je výlučně na rozhodnutí Pořadatele, jak s touto výhrou naloží (včetně výběru dalšího Výherce).

V případě, že se ukáže, že Výherce nemá z jakéhokoliv důvodu nárok na uplatnění výhry podle těchto Pravidel, Výherce neposkytne součinnost k jejímu předání, nebo pokud Výherce výhru odmítne, je výlučně na rozhodnutí Pořadatele, jak s touto výhrou naloží.

Pokud si Výherce výhru i přes rozumně vynaložené úsilí Pořadatele nepřevezme nebo neposkytne potřebnou součinnost k jejímu předání nejpozději do 2 týdnů od vyhlášení Výherce, nárok na získání výhry mu zaniká.

V případě, že se uvedeným postupem nepodaří předat Výherci výhru nebo nárok na výhru zanikne, je výlučně na rozhodnutí Pořadatele, jak s touto výhrou naloží (včetně výběru dalšího Výherce).

Výhru za Výherce může převzít i jiná osoba, a to na základě řádně udělené plné moci.

Výhra v soutěži

Výhra odpovídá peněžní částce v korunách českých, případně v měně Euro, pokud se na tom Pořadatel a Výherce dohodnou.

Výše výhry bude stanovena tak, že Výherce sdělí Pořadateli peněžní částku, která odpovídá jeho průměrnému hrubému příjmu za období 2 týdnů. Pořadatel si vyhrazuje právo omezit výši výhry, a to např. až na výši odpovídající průměrné měsíční hrubé mzdě pro průměrného pracovníka v oblasti ICT služeb v České republice za poslední čtvrtletí podle údajů od Českého statistického úřadu. Konečné určení výše výhry náleží pouze a výlučně Pořadateli. 

ZDANĚNÍ VÝHRY

Pořadatel informuje Soutěžícího, že Soutěž není hazardní hrou ve smyslu zákona č. 186/2016 Sb., o hazardních hrách, ve znění pozdějších předpisů. 

Výhra v reklamní soutěži podléhá 15% srážkové dani v souladu s ustanovením §10 odst. 1 písm. ch) a dále § 36 odst. 2 písm. i) zákona č. 586/1992 Sb. o dani z příjmu, v platném znění, kterou za Účastníka soutěže odvede pořadatel soutěže na základě potvrzeného předávacího protokolu. V případě výherce, který je rezidentem jiného státu než Česká republika, je výherce informován o povinnosti řádného zdanění této výhry ve státě rezidence.

OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Účastí v Soutěži Soutěžící bere na vědomí, že společnost LMC s.r.o., se sídlem Praha 8, Menclova 2538/2, PSČ 180 00, IČO: 26441381, společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. C 82484, Česká republika, je, jakožto správce osobních údajů, oprávněna zpracovávat jeho osobní údaje v rozsahu e-mailové adresy a dalších údajů sdělených Pořadateli pro účely účasti v Soutěži a převzetí výhry, a to zejména jméno, příjmení, telefonní číslo, kontaktní adresa, číslo bankovního účtu a to na dobu nezbytnou pro uspořádání Soutěže a případnou kontrolu ze strany veřejnoprávních orgánů, tedy po dobu šesti (6) měsíců od konce Doby konání Soutěže.

Jako subjekt údajů má Soutěžící níže uvedená práva, která pro něj vyplývají z právních předpisů, a která může kdykoliv uplatnit. Jedná se o právo (i) na přístup k osobním údajům, (ii) na opravu nepřesných nebo nepravdivých osobních údajů a doplnění neúplných osobních údajů, (iii) na výmaz osobních údajů, nejsou-li již osobní údaje potřebné pro účely, pro které byly shromážděny či jinak zpracovány, anebo zjistí-li se, že byly zpracovávány protiprávně, (iv) na omezení zpracování osobních údajů, (v) na přenositelnost údajů a (vi) právo vznést námitku, po níž zpracování osobních údajů Soutěžícího bude ukončeno, neprokáže-li se, že existují závažné oprávněné důvody pro zpracování, jež převažují nad zájmy nebo právy a svobodami Soutěžícího, zejména, je-li důvodem případné vymáhání právních nároků. Zároveň má Soutěžící možnost obrátit se se stížností na dozorový úřad, kterým je v České republice Úřad pro ochranu osobních údajů (www.uoou.cz).

Více informací o zpracování osobních údajů Pořadatelem naleznete na https://www.lmc.eu/cs/zasady-ochrany-soukromi/.

V případě problémů nebo stížností ohledně zpracovávání osobních údajů se Soutěžící může obrátit na pověřence pro ochranu osobních údajů Pořadatele na adrese dpo@lmc.eu, nebo na adrese LMC s.r.o., se sídlem Praha 8, Menclova 2538/2, PSČ 18000. 

Výherce může být vyzván, aby udělil dobrovolný souhlas s případným bezplatným zveřejněním obrazových, zvukových nebo obrazově zvukových záznamů (audio, video, fotografie, písmo, hlas) z předání Výher v marketingových materiálech a na webových stránkách Pořadatele. 

OSTATNÍ USTANOVENÍ A PODMÍNKY 

Pořadatele je možné v souvislosti se Soutěží kontaktovat též na filip@techloop.io.

Účastí v Soutěži vyjadřuje Soutěžící svůj souhlas s těmito Pravidly a zavazuje se je plně dodržovat. Práva a povinnosti vznikající v souvislosti se Soutěží, která nejsou upravená v těchto Pravidlech, se řídí právními předpisy České republiky.

Výsledky Soutěže jsou konečné, bez možnosti odvolání. V případě pochybností o dodržení Pravidel leží povinnost prokázat rozhodné skutečnosti na Soutěžícím.

Soutěžící není oprávněn postoupit svá práva z účasti v Soutěži na jinou osobu.

Pořadatel není odpovědný za jakékoliv technické problémy vzniklé v souvislosti s účastí v Soutěži (především nepřesnost vyplněných údajů), ani za žádné technické problémy při přenosu dat prostřednictvím sítě internet nebo jinými elektronickými prostředky.

Pořadatel, v rozsahu dle platných právních předpisů, neodpovídá za jakoukoli škodu, kterou Soutěžící případně utrpí v souvislosti se svou účastí v Soutěži nebo s užitím získané výhry, včetně škody způsobené přípravou či prováděním jakýchkoli soutěžních úkonů.

V případě rozdílu mezi českým zněním pravidel a anglickým překladem se Soutěž i případný spor budou řídit českým zněním Pravidel.

Pořadatel si vyhrazuje právo kdykoliv pozměnit nebo upravit tato Pravidla, Dobu konání Soutěže zkrátit, prodloužit či Soutěž úplně zrušit bez udání důvodů a stanovení náhrady, a to bez jakýchkoliv nároků Soutěžících vůči Pořadateli. Každá taková změna Pravidel či Soutěže bude zveřejněna stejným způsobem jako tato Pravidla. Změny bude Pořadatel provádět pouze z mimořádných důvodů, zejména v reakci na okolnosti mimo přiměřenou kontrolu Pořadatele, včetně technických či právních důvodů, a za podmínky, že Pořadatel bude vždy usilovat o minimalizaci dopadu na Soutěžící.

Orgánem oprávněným k mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů vzniklých v souvislosti s účastí Soutěžícího, který je fyzickou osobou – spotřebitelem, v této Soutěži je Česká obchodní inspekce, na jejíchž webových stránkách (http://www.coi.cz/) Soutěžící nalezne mimo jiné údaje o způsobu a podmínkách mimosoudních řešení sporů, když toto řízení může být zahájeno pouze na základě návrhu Soutěžícího a poté, když se mu nepodaří spor vyřešit přímo s Pořadatelem. Formulář návrhu na zahájení řízení o mimosoudním řešení spotřebitelského sporu je dostupný na internetových stránkách České obchodní inspekce. 

Soutěžící, který je fyzickou osobou – spotřebitelem, má dále právo zahájit mimosoudní řešení sporu online prostřednictvím platformy ODR dostupné na webové stránce https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home2.show&lng=CS. Postup mimosoudního řešení sporu není mediací podle zák. č. 202/2012 Sb., o mediaci, ve znění pozdějších předpisů ani rozhodčím řízením podle zák. č. 216/1994 Sb., o rozhodčím řízení a výkonu rozhodčích nálezů, ve znění pozdějších předpisů, a jeho využitím není dotčeno oprávnění Soutěžícího obrátit se se svým nárokem na Českou obchodní inspekci či na soud. 

 

V Praze dne 26. 8. 2022

BASIC CONTEST PARAMETERS AND CONTEST ORGANIZER


The subject of this document is the complete and clear regulation of the rules (“Rules”) of the “2 Week Challenge with Techloop” (“Competition”). These Rules are the only document that bindingly governs the Competition Rules. These Rules may be changed by posting the change in the same manner as this document is posted.

The organizer of the Contest is the company LMC s.r.o., with its registered office in Prague 8, Menclova 2538/2, ZIP code 180 00, Czech Republic, ID number: 26441381, a company registered in the commercial register maintained by the Municipal Court in Prague, sp. stamp C 82484 (“Organizer”).

TIME AND PLACE OF THE COMPETITION

The competition runs from the time the call is published on the organizer’s website https://techloop.io/ (“Portal”) until the day specified in the call (“Competition Period”).

PARTICIPATION IN THE CONTEST

A participant in the Competition can only be a fully independent natural person over the age of 18 who is a tax resident in an EU member state and who fulfills all the conditions specified in these Rules (“Competitor”).

All persons in an employment or similar relationship with the Organizer, and persons close to these persons in the sense of § 22 paragraph 1 of Act No. 89/2012 Coll., Civil Code, as amended, are excluded from the Competition. In the event that such an excluded person becomes the Winner, the prize will not be handed over to him and the Organizer, at his discretion, may give the prize to another Contestant who has met all the conditions for participation in the Contest, or use it for other purposes, following the procedure in accordance with these Rules.

Only those Contestants who fulfill all the stated conditions of the Contest will be included in the Contest and can become Winners. The organizer reserves the right at any time, at its discretion, to assess the fulfillment of the specified conditions of the Competition by individual Contestants and to exclude Contestants who do not meet the conditions specified in these Rules from the Contest at its discretion.

The organizer has the exclusive right to assess the fulfillment of the specified conditions of the Competition by individual Contestants. The organizer is entitled to definitively exclude the Contestant in the event that it suspects that the Contestant achieved the result in the Contest through fraudulent behavior or other behavior that is contrary to good morals and capable of influencing the results of the Contest, as well as possibly by behavior that is clearly abusive. This decision to exclude a Contestant is final, without the possibility of appeal.

Competition mechanics

The Contestant participates in the Contest by publishing on the Portal during the Contest in a comment under the post where the Contest was announced (“Competition Post”) a comment in which he briefly describes his intention, how he would use his own IT skills for the matter that always wanted to do (but didn’t have time for) in a 2 week period.

Subsequently, the Contestant must write to the Organizer a confirmation that he meets the basic conditions of participation in the competition, so that he can possibly be selected as a winner. These basic conditions are to be over 18 years old, to be a tax resident in one of the EU countries and not to be an employee of LMC s.r.o. or a family member of an employee of LMC s.r.o. He can write this confirmation either directly in the Contest Entry or a private message by e-mail to the address filip@techloop.io. The participant of the competition must still fulfill the complete conditions of participation in the competition, see the section Participation in the competition above.

The number of Contest Entries per 1 Contestant is not limited.

The winner will be selected in such a way that the Organizer will select exactly 1 winning Contest Entry that, according to its own assessment, best matches the entry for the Contest Entry in the previous paragraph (“Winner”).

To receive the prize, the winner announced on the Portal must contact the contest organizer at the e-mail address filip@techloop.io to provide the necessary information and agree with the Organizer on the next procedure, no later than 2 weeks after its announcement, otherwise the right to win will be forfeited and the Organizer may dispose of the prize at its discretion, e.g. choose another Winner and hand over the prize to him instead of the original one. Contestants who did not win the Prize will not be notified in any way.

The prize will be transferred to the Winner’s bank account based on the signing of the transfer protocol in the manner and at the time specified by the Organizer, but no later than 30 days after the signing of the transfer protocol. In the event that the Winner does not arrive at the place designated by the Organizer on time, the Organizer will send a notification to the Winner specifying an alternative date. The organizer will make no more than two attempts to hand over the prize, or signing the transfer protocol. If the Winner does not provide the Organizer with the required information for the purpose of handing over the Prize or does not show up for the prize handing over even on the second specified date, the right to claim the prize will be forfeited. In the event that the stated procedure fails to hand over the prize to the Winner, it is solely up to the Organizer to decide how to deal with this prize (including the selection of the next Winner).

In the event that it turns out that the Winner is not entitled to claim the prize according to these Rules for any reason, the Winner does not cooperate in handing it over, or if the Winner refuses the prize, it is solely at the Organizer’s discretion how to dispose of the prize.

If the Winner does not accept the prize despite reasonable efforts by the Organizer or does not provide the necessary cooperation to hand it over no later than 2 weeks after the announcement of the Winner, the right to receive the prize ceases.

In the event that the stated procedure fails to hand over the prize to the Winner or the right to the prize expires, it is solely up to the Organizer to decide how to deal with this prize (including the selection of the next Winner).

Another person can also accept the prize for the Winner, based on a duly granted power of attorney.

Winning the competition

The prize corresponds to a monetary amount in Czech crowns, or in Euros, if the Organizer and the Winner agree.

The amount of the prize will be determined by the Winner informing the Promoter of a monetary amount that corresponds to his average gross income for a period of 2 weeks. The organizer reserves the right to limit the amount of the prize, e.g. up to the amount corresponding to the average monthly gross salary for an average worker in the field of ICT services in the Czech Republic for the last quarter according to data from the Czech Statistical Office. The final determination of the amount of the prize belongs solely and exclusively to the Organizer.

TAXATION OF PRIZE

The Organizer informs the Contestant that the Contest is not a game of chance within the meaning of Act No. 186/2016 Coll., on games of chance, as amended.

Winnings in advertising contests are subject to a 15% withholding tax in accordance with §10 paragraph 1 letter ch) and further § 36 paragraph 2 letter i) Act No. 586/1992 Coll. on income tax, the applicable version of which will be paid by the competition organizer on behalf of the Contest Participant based on the confirmed delivery protocol. In the case of a winner who is a resident of a country other than the Czech Republic, the winner is informed of the obligation to properly tax this prize in the country of residence.

PROTECTION OF PERSONAL DATA

By participating in the Contest, the Contestant acknowledges that the company LMC s.r.o., with its registered office in Prague 8, Menclova 2538/2, ZIP Code 180 00, ID number: 26441381, a company registered in the commercial register maintained by the Municipal Court in Prague, sp. registered office C 82484, Czech Republic, is, as the administrator of personal data, entitled to process his personal data to the extent of his e-mail address and other data communicated to the Organizer for the purposes of participating in the Competition and receiving the prize, in particular first name, surname, telephone number, contact address, bank account number for the period necessary for the organization of the Competition and possible control by public authorities, i.e. for a period of six (6) months from the end of the Competition Period.

As a data subject, the Contestant has the rights listed below, which result from legal regulations, and which he can exercise at any time. This is the right (i) to access personal data, (ii) to correct inaccurate or false personal data and supplement incomplete personal data, (iii) to delete personal data if the personal data are no longer needed for the purposes for which they were collected or otherwise processed, or if it is found that they were processed unlawfully, (iv) to limit the processing of personal data, (v) to the portability of data and (vi) the right to raise an objection, after which the processing of the Contestant’s personal data will be terminated, does not prove- if there are serious legitimate reasons for processing that outweigh the interests or rights and freedoms of the Contestant, especially if the reason is the possible enforcement of legal claims. At the same time, the Contestant has the opportunity to file a complaint with the supervisory authority, which in the Czech Republic is the Office for Personal Data Protection (www.uoou.cz).

You can find more information about the processing of personal data by the Organizer at https://www.lmc.eu/cs/zasady-ochrany-soukromi/.

In case of problems or complaints regarding the processing of personal data, the Contestant may contact the Organizer’s personal data protection officer at dpo@lmc.eu or at LMC s.r.o., with registered office in Prague 8, Menclova 2538/2, ZIP Code 18000.

The Winner may be asked to give voluntary consent to the possible free publication of visual, audio or audio-visual recordings (audio, video, photographs, writing, voice) of the delivery of the Prizes in marketing materials and on the Promoter’s website.

OTHER TERMS AND CONDITIONS

The organizer can also be contacted in connection with the Competition at filip@techloop.io.

By participating in the Contest, the Contestant expresses his agreement with these Rules and undertakes to fully comply with them. Rights and obligations arising in connection with the Competition, which are not regulated in these Rules, are governed by the laws of the Czech Republic.

The results of the Competition are final, without the possibility of appeal. In case of doubt about compliance with the Rules, the obligation to prove decisive facts rests with the Contestant.

The Contestant is not entitled to transfer his rights from participation in the Contest to another person.

The organizer is not responsible for any technical problems arising in connection with participation in the Competition (mainly inaccuracy of filled-in data), nor for any technical problems during data transmission via the Internet or other electronic means.

The organizer, to the extent according to applicable legal regulations, is not responsible for any damage that the Contestant may suffer in connection with his participation in the Contest or the use of the won, including damage caused by the preparation or performance of any competitive acts.

In the event of a difference between the Czech version of the Rules and the English translation, the Competition and any dispute will be governed by the Czech version of the Rules.

The Organizer reserves the right to change or modify these Rules at any time, to shorten, extend or cancel the Competition completely without giving reasons and determining compensation, without any claims of the Contestants against the Organizer. Any such change to the Rules or the Contest will be published in the same manner as these Rules. The Organizer will make changes only for extraordinary reasons, especially in response to circumstances beyond the reasonable control of the Organizer, including technical or legal reasons, and on the condition that the Organizer will always strive to minimize the impact on the Contestants.

The body authorized to resolve out-of-court consumer disputes arising in connection with the participation of the Contestant, who is a natural person – consumer, in this Contest is the Czech Republic